Skip to content
All posts

Bli en bra beställare i ditt digitala utvecklingsprojekt

Innan du ens startar upp ditt digitala utvecklingsprojekt, ta en stund för att definiera syftet med projektet. Vad hoppas du uppnå med din förfrågan? Att definiera ditt projekts existensberättigande är viktigt för att du ska kunna behålla riktning och fokus när din organisation och omgivning kommer med önskemål och inspel. Och redan här, innan projektet startar, kan det även vara bra att ha den långsiktiga visionen. Vad vill du att projektet ska göra för dig och ditt företag på sikt?

Har du en game plan för det?

Har du verifierat värdet?

Är du säker på att det finns ett tillräckligt stort värde för dina (tänkta) användare och din organisation i den färdiga digitala lösningen? Genom att testa projektidén på ett konceptuellt stadie, antingen via designprototyper eller ett proof of value kan du utforska behoven hos dem som kommer att använda lösningen. Har du inte utforskat värdet i din lösning ännu är det dags att göra det nu! Läs mer om att verifiera värdet

rätt saker

Mål och krav

Mätbara mål är ger dig en klar riktning och gör det enkelt att följa resultatet av din investering. Tänk också på att få med de eventuella specifika krav som måste uppfyllas – allt från systemkrav till tillgänglighet, legala förutsättningar och GDPR.

Mandat och tid

Är du den som kommer att ta besluten? Om inte, se till att du har en direktlinje till dem som gör det. Ett agilt arbetssätt i digitala projekt kräver stort fokus från dig som beställare. Har du och ditt team verkligen tid att engagera er i projektet just nu?

Under projektet: Engagemang och ansvar i den agila processen

Nu när projektet är igång, är det viktigt att du förstår vad som förväntas av dig. Under projektet spelar din aktiva delaktighet och ansvar en avgörande roll, speciellt i ett agilt utvecklingsprojekt. Här nedan är en snabb överblick över vad du kan förvänta dig i en sprintbaserad process. Motsvarande steg gäller även för andra agila processer och projekt där allt inte byggs på en gång.

shutterstock_1970413241

Roadmap

Se till att ta fram en tydlig roadmap tillsammans med din leverantör. Titta på delprojekt och prioriteringar. Vad behöver finnas på plats först och vad kan vänta. Var får du mest 'bang for the buck' i användarvärde kontra utvecklingskostnad? Ofta består ditt team i ett digitalt projekt både av UX:are som ser till användarupplevelsen och det visuella uttrycket, utvecklare som kodar den faktiska lösningen och en projektledare som ser till att projektet flyter på och alla har det de behöver för att komma vidare. Läs mer om digitala team.

Krav och kommunikation

Ställ tydliga krav på din leverantör, men fokusera på vad som ska uppnås, snarare än exakt hur det ska göras. Detta är ditt tillfälle att verkligen lita på din leverantör. Du har varit tydlig med dina förväntningar och mål, nu kan du låta experterna visa bästa vägen och de effektivaste lösningarna både ur ett användarperspektiv och ur ett utvecklingsperspektiv.

Kommunikation är kung. Var öppen med din feedback, både när saker och ting går bra och när de inte gör det. Ju tidigare eventuella problem hanteras, desto bättre för både dig, leverantören och projektet.

Sprintplanering och avstämning

I början av varje sprint (utvecklingsperiod) ligger fokus på detaljplanering. Utifrån en prioriterad backlog bryter man ner arbetsuppgifterna i rodmapen till hanterbara to-dos för UX:are och utvecklare. Rollerna är tydligt definierade och tidsuppskattningar görs för att säkerställa att allt kommer hinnas med under den tid sprinten pågår. Ditt engagemang vid dessa avstämningar är viktig och ger dig möjlighet att kommentera, korrigera och/eller godkänna den planerade sprinten.

Demo

När sprinten är slut hålls en demo. Under demon får du en presentation av vad som har designats och byggts under sprinten och det finns möjlighet att diskutera resultatet, nya behov och prioriteringar inför kommande sprinter.

Test av funktioner

Som projektägare har du en viktig roll i testfasen. Det är ditt ansvar att testa och godkänna funktionerna som utvecklats. Din leverantör ska säkerställa att du har allt du behöver för att effektivt kunna testa och ge feedback. Se till att du har möjlighet att faktiskt lägga tid på att testa och godkänna varje del i respektive sprint.

Användningstest

Även om du har användarnas behov klara för dig så finns ett värde i att samla på sig en liten grupp användare som du löpande kan testa skisser och lösningsförslag på innan de går till utveckling. Att ta fram en prototyp på ett lösningsförslag innebär en bråkdel av kostnaden och du vill undvika att utveckla lösningar ingen fattar eller vill ha. Så var inte rädd att aktivera dina användare, deras input är ovärderlig.

Efter projektet: Uppföljning och optimering

Ofta är ett digitalt projekt aldrig riktigt 'klart'. Det handlar om löpande optimering och ständig förbättring men resultatuppföljning är avgörande. Hur står sig resultaten mot de mätbara målen du satte upp i början? Nådde vi målen?

shutterstock_1937005237

Och glöm inte upplevelseuppföljningen. Sätt dig ner med ditt team och din leverantör och diskutera vad som fungerade bra och vad som kunde ha varit bättre. Dessa sessioner, eller retros, är guldgruvor för lärande och framtida optimering.

Om du lyckas följa det här arbetssättet kan du vara säker på att du är en beställare som inte bara bidrar till projektets framgång, utan också till en positiv och produktiv relation med din leverantör eller byrå. Lycka till i ditt nästa digitala utvecklingsprojekt!