Skip to content
All posts

Proof of Value (PoV): Testa värdet innan du investerar

Proof of Value (PoV ) är det första steget i digital innovation som testar det faktiska värdet av en idé, teknik eller lösning i en verklig miljö innan den byggs, för att utvärdera om lösningen är värd att investera tid och pengar i.

Proof of Value används för att ta fram hårda bevis som visar att den tänkta digitala lösningen har ett användarvärde på den tänkta marknaden, skulle kunna förbättra viktiga nyckeltal företaget och har finansiell potential innan man gör några större investeringar. Genom att visa konkreta resultat kan investerare och beslutsfattare lättare övertygas om värdet av att investera tid och pengar i en ny lösning.

De stora vinsterna med ett Proof of Value

Ett PoV minskar risken för kostsamma misslyckanden i framtiden. Att göra ett PoV kan hjälpa företag att undvika att investera tungt i ett digitalt innovationsprojekt som kanske inte ger de resultat man förväntat sig. Ett PoV är ett väldigt effektivt sätt att "Kill your darlings" då man får konkreta bevis på om det finns ett potentiellt värde för produkten eller tjänsten hos användare och marknad.

Risk och investeringsbedömning: Minimera risker genom att inkludera eller utesluta marknader, användargrupper eller funktionalitet där det inte finns behov eller betalningsvilja. Man får kunskap om i hur den tänkta  lösningen skulle fungera, vilka utmaningar som kan uppstå, och hur dessa kan hanteras. Det här ger en uppfattning om de faktiska kostnaderna och resurserna som behövs för att implementera och marknadsföra lösningen.

Användbarhet: Feedback från faktiska användare ger ett tydligt svar på om och vad som är värdefullt i den idé man har och skapar även empati för användarnas behov vilket ger ingångar till alternativa vägval för lösningen. PoV ger även Möjlighet att optimera och göra nödvändiga justeringar för att bättre möta användarbehov innan man går vidare i utveckling av prototyp och MVP.

Införsäljning: Konkreta bevis på värdet ökar chanserna att få stöd från investerare eller ledningen och den övriga organisationen, vilket underlättar införsäljningen internt och implementeringen av ett projekt. Med hårda nummer kan man övertyga intressenter och potentiella finansiärer med faktiska bevis för potentialen i lösningen.

Ett Proof of Value är en del av den större digitala utvecklingsprocessen som hjälper organisationer att navigera i digital transformation. Genom att först testa och validera får man en snabbhet i att kunna testa nya lösningar, teknologier eller tillvägagångssätt. Det här ökar innovationskraften i organisationen och man kan säkerställa att man gör rätt investeringar som driver verkligt värde för deras verksamhet. 

Proof of Value (PoV) i digital utveckling görs i följande steg:

  1. Börja med att klargöra det specifika problemet eller möjligheten som lösningen ska bemöta. Varför ska den här lösningen finnas?
  2. Definiera framgång: Vad skulle klassas som ett framgångsrikt utfall av PoV? Till exempel förbättrad prestanda eller användarupplevelse, tid- eller kostnadsbesparingar.
  3. Välj en teknik för att testa och skapa en mindre skala eller begränsad version av lösningen. Detta kan vara en väldigt enkel prototyp eller ett intervjuunderlag.
  4. Samla in data relaterat till de definierade framgångskriterierna, till exempel potentiella användare och marknadssegment, konkurrerande eller alternativa lösningar som redan finns, eller möjliga betal- och finansieringsmodeller.
  5. Testa och få feedback från faktiska användare och andra berörda parter för att få insikt i användarupplevelse och förbättringsmöjligheter.
  6. Analysera resultatet från insamlad data och användningstester. Fungerade lösningen som förväntat? Fanns det ett upplevt värde hos användargruppen? Uppfyllde den framgångskriterierna?
  7. Identifiera områden där lösningen bör optimeras baserat på insamlad data och feedback.
  8. Presentera resultaten av mätbara resultat och användarfeedback för beslutsfattare eller intressenter.
  9. Ta ett beslut om att gå vidare med lösningen, optimera den ytterligare eller utforska andra alternativ.

Om PoV är framgångsrikt och du beslutar dig för att gå vidare med lösningen, börja planera för nästa steg  i den digitala utvecklingsprocessen - Proof of Concept och börja även planera för fullständig implementering, inklusive budgetering, resursallokering och tidslinje.

Behöver du göra ett Proof of Value?

Ladda ner vår guide till när du behöver ett PoV och hur du går tillväga.

 

Läs mer